Oferta dla osób indywidualnych

Twój komfort i zado­wo­le­nie są dla nas najważniejsze! Zrobimy wszystko, by spro­stać Twoim wyma­ga­niom i ocze­ki­wa­niom. Zawie­ziemy Cię bez­piecz­nie, na czas i do celu. Nie­ważne, czy wyjeż­dżasz do pracy, w odwie­dziny, czy na urlop. Z nami codzien­nie doje­dziesz bezpiecznie do Holan­dii i Niemiec . Posiadamy duże przetronne busy aby podróż była wygodna i bezpieczna.

Nie musisz się o nic mar­twić – wystar­czy, że zare­zer­wu­jesz prze­jazd, korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza dostępnego na stronie, bez dodat­ko­wych kosz­tów, łatwo i przy­jem­nie! Po wysła­niu popraw­nie wypeł­nio­nego for­mu­la­rza otrzy­masz potwier­dze­nie przy­ję­cia rezer­wa­cji. W przed­dzień wyjazdu skon­tak­tu­jemy się z Tobą raz jesz­cze, byś miał pew­ność i gwa­ran­cję transportu.

Oferta dla firm i instytucji

Przestronność

Duże, niezawodne busy klasy VIP

Niezawodność

Doświadczeni kierowcy

Bezpieczeństwo

Pakiety ubezpieczeń, przeglądy busów

Pojemność

Duże busy z dużymi bagażnikami

Wydajność

Doskonała logistyka, krótkie trasy

Wygoda

Regulowane wygodne fotele